Logo grenskoerier.nl
Foto:

Investeringen in droogte bestrijding en verbeteren biodiversiteit

Waterschapsbelasting gemiddeld gezin neemt licht toe


Waterschap De Dommel investeert de komende jaren stevig om de inrichting van de beken en sloten voor te bereiden op extremen in het weer. De droge zomers van de afgelopen twee jaar en daarvoor juist wateroverlast onderstrepen het belang van een goed waterbeheer. Zo kunnen we de droogte bestrijden en de biodiversiteit verbeteren.

Het algemeen bestuur heeft op 27 november besloten om extra geld te reserveren om de komende jaren een grote impuls te geven aan het vormen van Ecologische Verbindingszones/Natte Natuur Zones. Zo kunnen beken en sloten sneller goed voorbereid worden op de extremen in het weer.

De Dommel investeert de komende jaren ook fors in modernisering van de grote rioolwaterzuiveringen in Eindhoven en Tilburg, want jaarlijks moet er ruim 100 miljoen liter afvalwater goed gezuiverd kunnen worden. Bij deze modernisering is specifiek aandacht voor het verwijderen van 'nieuwe stoffen' uit het water, zoals medicijnresten en drugsafval. Ook energie- en klimaatneutraal werken, is een belangrijk aandachtspunt bij deze verbouwing.

Energieneutraal werken vindt het waterschap heel belangrijk. In de Energiefabriek in Tilburg bijvoorbeeld, waar de afgelopen jaren veel geld naartoe is gegaan, wordt het gas uit het slib gehaald en omgezet in biogas. Dat biogas wordt vervolgens bijvoorbeeld gebruikt voor de gasmotoren in het openbaar vervoer. De Energiefabriek levert zo een grote bijdrage aan de ambitie voor het energieneutraal werken van De Dommel.

Daarnaast zet het waterschap ook in op het stimuleren van waterbewustzijn. Denk hierbij aan maatregelen voor bewoners en bedrijven die zelf aan de slag willen om bewuster om te gaan met water, zoals het aanleggen van 'groene daken' of het opvangen van regenwater. In deze maatregelen wordt extra geïnvesteerd.

Uitgaven stijgen met bijna 5 procent

Het waterschap besteedt in 2020 ruim 116,7 miljoen euro aan het zuiveren van rioolwater (56%) en voldoende water (44%). De netto uitgave van 116,7 miljoen is een stijging van 4,7% in vergelijking met 2019. Aan veilig en voldoende water wordt ruim 51,1 miljoen euro uitgegeven. Hiervan onderhouden we sloten en beken. We richten het watersysteem voor de afvoer en het vasthouden van water voor landbouw en natuurontwikkeling in. Van deze 51,1 miljoen euro dragen we bijna 9 miljoen euro bij aan het landelijk Hoogwater Beschermingsprogramma voor het voorkomen van overstromingen vanuit de Noordzee en de grote rivieren.

Inkomsten van het waterschap

Inwoners en bedrijven dragen bij aan het waterbeheer door het betalen van belastingen voor het zuiveren van afvalwater en het beheer van beken en sloten. De kosten voor het zuiveren van het water stijgen. Het zuiveringsproces is complexer geworden door bijvoorbeeld de medicijnresten en drugsresten die in het afvalwater zitten. Inwoners en bedrijven gaan hiervoor daarom meer betalen.

Daarnaast betalen de inwoners, grondeigenaren en eigenaren van gebouwen ook voor het beheer en onderhoud van beken en sloten. Ook hiervoor stijgen de kosten. De Dommel kan de stijging van de belastingopbrengsten voor 2020 beperkt houden tot 2% (zonder de inflatie) door de inzet van de reserves

Vacatures