Logo grenskoerier.nl
Een levendbarende hagedis
Een levendbarende hagedis (Foto: )

Natuurherstel Weerterbos

Stichting het Limburgs Landschap is dag in dag uit bezig om haar natuurterreinen zo optimaal mogelijk te beheren. Goed voor een soortenrijke natuur en daarmee meteen ook een fraaie en gevarieerde natuurlijke omgeving om volop van te genieten. In het Weerterbos worden de komende maanden natuurwerkzaamheden uitgevoerd.


Het Weerterbos in de gemeente Nederweert ligt op de grens van Limburg met Noord-Brabant en maakt onderdeel uit van het veel grotere Grenspark Kempen-Broek. De op de hogere delen gelegen droge bossen en de natte moerassige delen met vennen en heide zijn kenmerkend voor het gebied.

Werk in uitvoering
Van september tot eind november wordt in het Weerterbos een aantal PAS-werkzaamheden uitgevoerd. In het gebied In den Vloed wordt naast de Slenk circa 2 hectare bos met voornamelijk grove den omgevormd naar heide en venoever. Dennen verdampen in de zomer, maar zelfs ook in de winter, veel water. Door de dennen weg te halen, wordt verdroging van het ven voorkomen. Door daarna de voedselrijke strooisellaag af te schrapen en af te voeren, ontstaan vestigingsmogelijkheden voor soorten van droge tot vochtige heide. Dit biedt kansen aan bijvoorbeeld klokjesgentiaan en levendbarende hagedis. Ook het spiegeldikkopje kan profiteren van de ingreep omdat nieuwe vestigingsmogelijkheden ontstaan voor hennegras, de waardplant van deze zeldzame vlinder.
Nabij het Koolespeelke wordt eveneens een klein deel bos omgevormd in een venoever, aansluitend aan delen die vorig jaar al zijn omgevormd.

Natuur onder druk
Ondanks alle beheerinspanningen in het verleden staat de natuurkwaliteit nog steeds erg onder druk. De depositie (neerslag) van onder andere stikstof door de jarenlange hoge uitstoot afkomstig uit de landbouw, maar ook uit verkeer en industrie, zorgt nog steeds voor een sterke verzuring en vermesting. De problemen die hiermee samenhangen worden door het rijk en de provincie onderkend. Met geld afkomstig uit de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof), een overheidsprogramma gericht op het terugdringen van (de effecten) van stikstof in onder andere de natuur, kan Het Limburgs Landschap in een aantal bijzondere natuurgebieden extra natuurherstelmaatregelen uitvoeren.

Welkom
Door al deze werkzaamheden ontstaat mogelijk lokaal tijdelijk enige overlast, maar uiteindelijk gaat de natuur er op vooruit. U bent en blijft dan ook van harte welkom in het Weerterbos.

Vacatures

Poetszorg

Deurne