Logo grenskoerier.nl
Meester Winkelmolen
Meester Winkelmolen (Foto: collectie Heemkundekring)

Ken je Heem

Ken je Heem


Een rubriek van Heemkundekring ‘De Baronie van Cranendonck’ waarin aandacht wordt besteed aan de mensen, objecten en verhalen uit het verleden van de gemeente Cranendonck.

Meester S.H. Winkelmolen (1888-1972) oud-(hoofd) onderwijzer te Budel

S.H. Winkelmolen, oud-(hoofd)onderwijzer te Budel was niet alleen een belangrijke bron van inspiratie in de eerste jaren van het bestaan van de Heemkundekring, waarvan hij overigens 'erevoorzitter' was.

Hij heeft zich vooral met zijn boek "Budel en Cranendonck voorheen en thans" (1961) in de gemeenschappen Budel en Maarheeze en ook daarbuiten verdienstelijk gemaakt. Dit "boek van ('meester') Winkelmolen", dat in 1977 door de Heemkundekring werd heruitgegeven, is nog steeds een veel gebruikte bron voor de geschiedschrijving van onze gemeente.

In het Middenlimburgse plaatsje Grathem, ten westen van Roermond, werd Sigbertus Hubertus ('Sieb') Winkelmolen op 13 december 1888 geboren. Sieb was op één na jongste in het gezin, dat naast hem uit vier jongens en drie meisjes bestond.

Sigbert Winkelmolen doorliep in zijn geboortedorp Grathem de lagere school. De intelligente jongen volgde de 'normaallessen', tot opleiding voor onderwijzer in het lager onderwijs. Hiervoor moest hij enige dagen per week te voet naar Weert, wat zeker gezien de omstandigheden in die tijd toch een respectabele afstand was.

Nog geen maand na het behalen van zijn onderwijsakte besloot de gemeenteraad van Budel S.H. Winkelmolen "met ingang van 15 Juli 1908 te benoemen tot onderwijzer aan de Openbare lagere school". Budel was zijn eerste en zou zijn enige standplaats blijven. In 1919 vervolgde hij zijn loopbaan aan de bijzondere jongensschool, de "St. Aloysiusschool" te Budel.

De Tweede Wereldoorlog luidde een moeilijke periode voor de Budelse onderwijzer in.

Winkelmolen vierde in 1948 zijn 40-jarig ambtsjubileum aan dezelfde school. Een laar later in mei 1949 kwam er een einde aan die moeilijke periode, toen het na de oorlog nieuw opgetrokken schoolgebouw werd geopend. Winkelmolen bleef hier nog ruim 5 jaar werkzaam, tot hem per 1 januari 1955 - hij was toen zesenzestig - eervol ontslag werd verleend.

Na zijn pensionering voltooide hij zijn manuscript voor het boek ’Budel en Cranendonk voorheen en thans’, dat in 1961 verscheen. Vanwege zijn vele verdiensten voor gemeenschap en kerk ontving hij de onderscheidingen Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en Pro Ecclesia et Pontifice. In 1962 besloot de Budelse gemeenteraad S.H. Winkelmolen te benoemen tot Ereburger van Budel.

Ook werd nog bij zijn leven - iets waar hij zelf op tegen was - een straat naar hem genoemd, de ‘Meester Winkelmolenstraat’.

De oprechte, diep godsdienstige en eenvoudige leermeester overleed na een kortstondige ziekte in het Sint Jansziekenhuis te Weert op 27 april 1972. Zijn vrouw, die in 1977 nog de tweede (her)druk van het geschiedwerk van haar man meemaakte, overleed op 3 augustus 1981 .


zie www.heemkundekringcranendonck.nl of volg hen op Facebook, Instagram of Twitter

Vacatures